Форум за цветя. Можете да получите всякакви съвети за отглеждането на цветя. Енциклопедия цветя - форум


   РАЗМЯНА НА ЦВЕТЯ 

Големи кактуси

200.00 лева
от kateto0404

билка

6.00 лева
от Румяна Горанова

Калатея

6.00 лева
от Румяна Горанова

Дифенбахия

20.00 лева
от Румяна Горанова

Мушки

5.00 лева
от Румяна Горанова

Ендрише

4.00 лева
от Румяна Горанова

кактус

6.00 лева
от Румяна Горанова

Бенджамин

12.00 лева
от Румяна Горанова

Столетник

15.00 лева
от Румяна Горанова

Китайска роза

15.00 лева
от Румяна Горанова

Са­ра­це­ни­е­ви­те

Са­ра­це­ни­е­ви­те

Мнениеот Gradinar » 10 Ное 2008, 12:53

Ви­до­ве­те от се­мейс­т­во Са­ра­це­ни­е­ви са тол­ко­ва ин­те­рес­ни и кра­си­ви, че бър­зо ста­на­ха лю­бим­ци на ко­лек­ци­о­не­ри и лю­би­те­ли на цве­тя­та от цял свят. От сре­да­та на 50-те го­ди­ни на ми­на­лия век, по­ра­ди за­си­ле­на­та тър­го­вия с при­род­ни ек­зем­п­ля­ри, те са зас­т­ра­ше­ни от изчез­ва­не. Днес вече са за­щи­те­ни в ре­зер­ва­ти и са включени във Ва­шин­г­тон­с­ка­та кон­вен­ция CJTES. (Ана­ло­гичен е случаят с ро­сян­ка­та в Бъл­га­рия. То­ва на­се­ко­мо­яд­но рас­те­ние е включено в на­ша­та Чер­ве­на кни­га).

Са­ра­це­ни­и­те и дар­лин­г­то­ни­я­та са под­хо­дя­щи за от­г­леж­да­не в по-хлад­ни по­ме­ще­ния. Обичат свет­ли­на­та, но не и пря­ка­та слънчева - лис­та­та пре­га­рят. Ако ес­тес­т­ве­но­то ос­вет­ле­ние не трае по­не 8 часа, рас­те­ни­е­то пре­ми­на­ва във фа­за по­кой и прес­та­ва да раз­ви­ва на­се­ко­мо­яд­ни лис­та. За на­ша­та ге­ог­раф­с­ка ши­ри­на то­ва е зи­ма­та. За те­зи ви­до­ве тем­пе­ра­ту­ра­та не тряб­ва да е по-ви­со­ка от 15 гра­ду­са и по-нис­ка от ну­ла. Те изис­к­ват ви­со­ка въз­душ­на и почве­на вла­га, за­то­ва от­г­леж­да­не­то им в ак­ва­ри­у­ми е по-ус­пеш­но. По­ра­ди то­ва, че те­зи рас­те­ния рас­тат вър­ху бед­ни почви, не е не­об­хо­ди­мо да се то­рят. Пре­саж­дат се през 2-3 го­ди­ни в почве­на смес от тор­фен мъх и про­мит ед­ро­зър­нест пя­сък. Мо­же да се до­ба­ви торф.

Тряб­ва да се вни­ма­ва с по­ли­ва­не­то - да не по­па­да во­да в на­се­ко­мо­яд­ни­те лис­та. В пе­ри­о­да на ак­ти­вен рас­теж сак­си­я­та да се дър­жи в слой от 2-2,5 см во­да, но да не е ва­ро­ви­та. Раз­м­но­жа­ва се чрез раз­де­ля­не на час­ти от ко­ре­ни­ще­то на рас­те­ни­я­та. Се­мен­но­то раз­м­но­жа­ва­не в до­маш­ни ус­ло­вия е по-ряд­ко.
Аватар
Gradinar
Administrator
 
Мнения: 644
Регистриран на: 21 Окт 2008, 11:50

Назад към ХИЩНИЦИ

Кой е на линия

Регистрирани потребители: 0 регистрирани


cron