Форум за цветя. Можете да получите всякакви съвети за отглеждането на цветя. Енциклопедия цветя - форум


   РАЗМЯНА НА ЦВЕТЯ 

Големи кактуси

200.00 лева
от kateto0404

билка

6.00 лева
от Румяна Горанова

Калатея

6.00 лева
от Румяна Горанова

Дифенбахия

20.00 лева
от Румяна Горанова

Мушки

5.00 лева
от Румяна Горанова

Ендрише

4.00 лева
от Румяна Горанова

кактус

6.00 лева
от Румяна Горанова

Бенджамин

12.00 лева
от Румяна Горанова

Столетник

15.00 лева
от Румяна Горанова

Китайска роза

15.00 лева
от Румяна Горанова

Са­ра­це­ни­а­цеа - Sar­raceni­aceae

Са­ра­це­ни­а­цеа - Sar­raceni­aceae

Мнениеот Gradinar » 10 Ное 2008, 12:51

Твър­де ин­те­рес­ни как­то по ана­то­мично­то ус­т­ройс­т­во и би­о­ло­гични­те осо­бе­нос­ти, та­ка и с въз­мож­нос­ти­те си за от­г­леж­да­не са пред­с­та­ви­те­ли­те на се­мейс­т­во Са­ра­це­ни­а­цеа (Sar­raceni­aceae). Те­зи хищ­ни рас­те­ния рас­тат в бла­тис­ти­те зо­ни на Се­вер­на Аме­ри­ка, къ­де­то поч­ва­та е бед­на на хра­ни­тел­ни еле­мен­ти.
Лис­та­та Nepenthesим са раз­по­ло­же­ни нис­ко, в ро­зет­ка, и без из­к­лючение са ви­до­из­ме­не­ни - гор­ни­те в люс­пи, а дол­ни­те в тръ­бички (ур­ни), близ­ки по фор­ма на ка­нички­те на не­пен­те­си­те. Оц­ве­те­ни са пъс­т­ро, в пур­пур­но, жъл­то или зе­ле­но, най-яр­ко око­ло от­во­ри­те. Нек­тар­ни­ци­те съ­що са в изо­би­лие око­ло от­во­ра. От­де­ле­ни­ят сок е с при­я­тен аро­мат и е в го­ля­мо ко­личес­т­во. Стичай­ки се по вът­реш­на­та стра­на на ур­ничка­та, об­ра­зу­ва ме­де­на пъ­течка, во­де­ща на­се­ко­ми­те към ги­бел. Хлъз­га­ва­та во­съчна зо­на, вла­син­ки­те, на­сочени на­вът­ре и на­до­лу, как­то и яр­ко­то оц­ве­тя­ва­не, се сре­щат при всички са­ра­це­ни­е­ви. Осо­бе­но ин­те­рес­ни от то­ва се­мейс­т­во са ня­кои ви­до­ве от род Са­ра­це­ния (Sarracenia) и род Дар­лин­г­но­ния (Darlingtonia)

Са­ра­це­ни­и­те са 10 ви­да, меж­ду ко­и­то са ви­до­ве­те с ед­ни от най ед­ри­те лов­ни прис­по­соб­ле­ния сред на­се­ко­мо­яд­ни­те рас­те­ния. Всички те раз­ви­ват ро­зет­ка от ви­со­ки "лов­ни" лис­та, из­ли­за­щи от пъл­зя­що ко­ре­ни­ще, ви­до­из­ме­не­ни в тръ­бо­вид­ни ур­нички с ши­ро­ко гър­ло. При ня­кои ви­до­ве лис­та­та ле­жат на по­вър­х­ност­та на зе­мя­та и при­личат на пов­ди­га­ща се змия.

Ня­кои ви­до­ве са­ра­це­нии се от­личават с ви­со­ки де­ко­ра­тив­ни качес­т­ва и са по­пу­ляр­ни сред лю­би­те­ли­те на цве­тя. Най-раз­п­рос­т­ра­нен вид е жъл­та­та са­ра­це­ния (Sarracenia flov). Тя е ефек­т­но мно­го­го­диш­но рас­те­ние с ед­ри бле­до­о­ран­же­ви цве­то­ве. То­ва е ви­дът с най-ед­ри лов­ни лис­та, из­п­ра­ве­ни вер­ти­кал­но до 70-80 см дъл­жи­на. Те се из­пол­з­ват и за аран­жи­ров­ка на бу­ке­ти.

Не по-мал­ко по­пу­ляр­на е и са­ра­це­ния пур­пу­реа (Sarracenia purpurea), чиито цве­то­ве са пур­пур­ночер­ве­ни, из­лъчва­щи те­ме­ну­жен аро­мат. Лис­та­та й са дъл­ги меж­ду 6 и 35 см , а в сред­на­та си част дос­ти­гат до 10 см. Кра­си­ви­те цве­то­ве се по­я­вя­ват през май-юни.

Род Дар­лин­г­то­ния (Darlingtonia) от съ­що­то се­мейс­т­во е пред­с­та­вен от един вид - Darlingtonia californica (Дар­лин­г­то­ниа ка­ли­фор­ни­ка). Тя рас­те в пла­нин­с­ка­та част на за­пад­но­то крайб­ре­жие на САЩ - ща­ти­те Ка­ли­фор­ния и Оре­гон. Осо­бе­на­та фор­ма на то­ва рас­те­ние, раз­ме­ри­те му и раз­по­ло­же­ни­е­то на лис­та­та са про­во­ки­ра­ли хо­ра­та да го на­ре­кат "рас­те­ние коб­ра". По­ня­ко­га лис­та­та дос­ти­гат 90 см дъл­жи­на. Лов­на­та ка­ме­ра е обаг­ре­на в тъм­ночер­ве­но и зе­ле­но с ха­рак­те­рен за нея ку­пол, а от­во­рът е срав­ни­тел­но ма­лък, раз­по­ло­жен на­до­лу. Сво­дът на ку­по­ла е из­пъс­т­рен с проз­рачни ма­то­ви точки, ко­и­то ка­то про­зорчета про­пус­кат свет­ли­на. Две яр­кочер­ве­ни кри­ло­вид­ни об­ра­зу­ва­ния, на­по­до­бя­ва­щи цъф­на­ло рас­те­ние, в ком­би­на­ция с аро­ма­та на от­де­ля­щия се от нек­тар­ни­ци­те сок прив­личат на­се­ко­мо­то. Опи­тът му да от­ле­ти е не­го­ва­та фа­тал­на греш­ка. Прив­лечено от свет­ли­на­та на про­зорчета­та, то по­па­да в лис­та-тръ­ба. Умо­ре­но от без­п­лод­ни­те опи­ти да пре­ми­не през проз­рачна­та ма­те­рия, на­се­ко­мо­то се уда­вя в хра­нос­ми­ла­тел­ния раз­т­вор.

Изображение
Аватар
Gradinar
Administrator
 
Мнения: 644
Регистриран на: 21 Окт 2008, 11:50

Re: Са­ра­це­ни­а­цеа - Sar­raceni­aceae

Мнениеот КалиД » 24 Фев 2009, 01:14

Искам да попитам,някой гледал ли е сарацения-дарлингтония?С какво се изхранва през зимните месеци и ако трябва да й се дава месце,колко големи парченца?Заслужава ли си да я притежавам,ако няма да издържи дълго време?
Много е красива и големината на каните е около 50 см. :? Имайки в предвид,че обича висока влажност и на въздуха, и изхранването се замислям?! :?
Аватар
КалиД
Експерт
 
Мнения: 92
Регистриран на: 21 Дек 2008, 22:22
Местоположение: гр.Девня

Re: Са­ра­це­ни­а­цеа - Sar­raceni­aceae

Мнениеот Pavlina Nikolova » 02 Апр 2009, 12:44

Според мен както росянките могат да издържат без "месо", така и тези растения би трябвало да могат по същия начин. Мисля, че не бива да им се дава истинско месо, защото те по принцип се хранят с насекоми, а не с гръбначни животни и материята е различна. Ако някой от тези видове (не знам дали е така, но може и да има) се храни с дребни птички, гризачи или други подобни, то тогава може да яде месо в смисъла, в който ние го разбираме. Но по принцип четох, че тези растения е по-добре да не се хранят изкуствено и сами да хващат жертвата си. Разбира се, ако го правим понякога, за да се забавляваме :) , едва ли би навредило толкова. :D Колко големи парченца - зависи от вида, но според мен колкото са по-дребни (е не прекалено) - толкова по-добре. А най-добре - насекоми (хлебарки, мухи, оси и т. н.). :da1
Аватар
Pavlina Nikolova
Напредващи
 
Мнения: 421
Регистриран на: 23 Фев 2009, 19:06
Местоположение: Добрич-Русе-София


Назад към ХИЩНИЦИ

Кой е на линия

Регистрирани потребители: oviyuyiliz


cron